انجام اقدامات بیشتر برای ایمن نگه داشتن کاربران اینستاگرام| وبلاگ اینستاگرام

انجام اقدامات بیشتر برای ایمن نگه داشتن کاربران اینستاگرام| وبلاگ اینستاگرام

درباره نحوه پرداختن اینستاگرام به موضوعات مهم ایمنی مانند خودکشی و خودآزاری در این پلتفرم بیشتر بخوانید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/more-steps-to-keep-instagram-users-safe/

دیدگاهتان را بنویسید