دکمه پست های جدید برای بهبود فید اینستاگرام شما | وبلاگ اینستاگرام

دکمه پست های جدید برای بهبود فید اینستاگرام شما | وبلاگ اینستاگرام

ما در حال ارائه تغییراتی هستیم تا کنترل بیشتری بر فید خود داشته باشید و اطمینان حاصل کنیم که پست هایی که می بینید به موقع هستند.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/new-posts-button-to-improve-instagram-feed/

دیدگاهتان را بنویسید