درک چگونگی تجربه جوامع مختلف از اینستاگرام

درک چگونگی تجربه جوامع مختلف از اینستاگرام

ما شروع به جمع‌آوری و اندازه‌گیری اطلاعات جمعیت‌شناختی کرده‌ایم تا تجربیاتی را که جوامع مختلف در اینستاگرام دارند و جایی که می‌توانیم برای ارتقای عدالت تغییر ایجاد کنیم، بهتر درک کنیم.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/collecting-and-measuring-demographic-information/

دیدگاهتان را بنویسید