تأخیر ارسال موضوعات برش به نصف | وبلاگ اینستاگرام

تأخیر ارسال موضوعات برش به نصف | وبلاگ اینستاگرام

نحوه همکاری تیم زیرساخت رسانه مهندسی اینستاگرام با تیم Threads را بررسی کنید تا با بهینه سازی زیرساخت موجود، تاخیر Threads را به نصف کاهش دهد. موضوعات مشابه بیشتری را در وبلاگ مهندسی IG کاوش کنید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/engineering/cutting-threads-send-latency-in-half/

دیدگاهتان را بنویسید