اینستاگرام روز تراجنسیتی را با #نظرات مهربانانه جشن می گیرد | وبلاگ اینستاگرام

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-celebrates-the-transgender-day-of-visibility-with-kindcomments/

دیدگاهتان را بنویسید