انجام کارهای بیشتر برای حمایت از سازندگان در اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

انجام کارهای بیشتر برای حمایت از سازندگان در اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرام

سازندگان همیشه هسته اصلی جامعه ما بوده اند. از همان روزهای اولیه اینستاگرام، آنها با استعدادهای خود الهام بخش مردم در سراسر جهان بوده اند، زندگی خود را به اشتراک گذاشته و برندهای شخصی خود را از پایه ساخته اند.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/supporting-creators-on-instagram/

دیدگاهتان را بنویسید