اجرای تبلیغات ویدیویی اینستاگرام

اجرای تبلیغات ویدیویی اینستاگرام

نحوه بهبود عملکرد و تولید تبلیغات ویدیویی در اینستاگرام توسط مهندسان تیم خود را بخوانید.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/engineering/making-instagram-video-ads-performant/

دیدگاهتان را بنویسید