معرفی مرکز خانواده و ابزارهای نظارت والدین در اینستاگرام و واقعیت مجازی

معرفی مرکز خانواده و ابزارهای نظارت والدین در اینستاگرام و واقعیت مجازی

امروز ما مرکز خانواده را در اینستاگرام راه اندازی می کنیم. این مکانی برای والدین و سرپرستان است تا به ابزارهای نظارتی برای اطمینان از ایمنی نوجوانان خود دسترسی داشته باشند.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-family-center-and-supervision-tools/

دیدگاهتان را بنویسید