به شما کمک می کند بفهمید در حساب شما چه خبر است

به شما کمک می کند بفهمید در حساب شما چه خبر است

ما دو ویژگی جدید را اعلام می کنیم تا به افراد کمک کند اطلاعات بیشتری در مورد قطعی اینستاگرام و وضعیت حساب آنها مستقیماً در برنامه ارائه دهند.

مجله ترفندهای اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-outages-and-account-status/

دیدگاهتان را بنویسید